ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

,,Jedine ten je vzdelaný, kto sa naučil, ako sa učiť a zmeniť sa.” (Carl Rogers)

 

 

                                                                                                                                                        Poradenstvo zamerané na :

 

     - výchovné problémy- pohovory s rodičmi

     - vzdelávacie ťažkosti

     - náznaky šikanovania

     - zanedbávanie povinnej školskej dochádzky

     - podporu žiakov s nadaním

 

 

Úzka spolupráca :

 

     - so školským špeciálnym pedagógom – Miriam Kazimírová

 

     - s odbornými zamestnancami poradenských zariadení v Dolnom Kubíne

 

             CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

             SCŠPP – Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

     - s pracovníkmi ÚPSVaR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne

 

 

 

UŽITOČNÉ  ODKAZY PRE RODIČOV A ŽIAKOV:

 

Model efektívnej komunikácie medzi rodičmi a deťmi

(PhDr. Dagmar Kopčanová, VÚDPAP)

 

Striedavá starostlivosť ako jedna z foriem porozvodového rodinného usporiadania

(PhDr. Eva Smiková, PhD., VÚDPAP)

 

Povzbudenie a jeho význam v rodičovskej výchove

(Mgr. Zuzana Vojtová, VÚDPAP)

 

Pozitívne rodičovstvo - prevencia nevhodného správania detí

(Mgr. Zuzana Vojtová, VÚDPAP)

 

Príčiny častých školských absencií u detí, možnosti a spôsoby ich eliminácie

(Mgr. Bibiana Filípková, VÚDPAP)

 

Dieťa s viacnásobným postihnutím v náhradnej rodinnej starostlivosti

(PhDr. Ľubica Kročanová, VÚDPAP)

 

Vo výchove detí niekedy znamená menej príkazov viac poslušnosti

(Mgr. Júlia Varholíková, VÚDPAP)

 

 

   

 

Výchovná poradkyňa pre 1.-4. ročník

 

PaedDr. Lenka Durajová

 

email:  durajova@zsmkdk.sk

telefón do školy: 043 586 2540

telefón vých. poradcov: 0918 857 386

 

Konzultačné hodiny 

 

utorok 10:30 – 12:30

 

alebo po vzájomnom telefonickom dohovore.

 

 

Výchovná poradkyňa pre 5.-9. ročník

 

Mgr. Tatiana Žáčiková

 

email:  zacikova@zsmkdk.sk

telefón do školy: 043 586 2540

telefón vých. poradcov: 0918 857 386

 

 

Konzultačné hodiny:

 

streda: 08:45 – 09:30 a 13:35 - 14:20

piatok: 10:40 - 11:25

 

aj mimo nich,  po vzájomnej dohode – dohodnúť telefonicky, e-mailom.

 

Akýkoľvek  problém alebo podozrenie týkajúce sa výchovných alebo vzdelávacích problémov,  či náznakov šikanovania  vášho dieťaťa, príďte okamžite odkonzultovať.  Spoločne sa pokúsime zavčasu nájsť vhodné riešenie.

 

- v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mailom

 

 

Príďte za nami

 

- Keď sa potrebujete poradiť, zdôveriť, či vyrozprávať.

- Keď sa dieťa nevie brániť, sú tam náznaky šikanovania.

- Keď neviete, ako ďalej s nadaným dieťaťom.

- Keď má výchovno-vzdelácacie problémy v triede, škole, doma.

 

 

 


  

Poruchy učenia a správania

 

V detskom veku sa vyskytuje celý rad porúch a v rôznych kombináciách. Ich diagnóza býva komplikovaná. Určiť, či žiak trpí nejakou poruchou, je zložitý proces a uskutočňujú ho len dobre fundovaní odborníci. Často však učiteľ prvý identifikuje, že výkony a správanie žiakov s poruchou sa od výkonov a správania ostatných žiakov líšia tým, že jeho prejavy sú závažnejšie, trvalejšie a spoločensky viac obťažujú. Vo väčšine prípadov žiakov ide o ťažkosti prechodné, v ostatných prípadoch ide o problémy závažnejšie a dlhodobé. Žiaci (deti) sú nešťastní, neschopní poučiť sa z vlastných chýb, ale aj nadviazať plnohodnotný vzťah s ostatnými rovesníkmi

 

Problémy v učení

 

V odbornej literatúre nie je úplne zjednotená a jasne definovaná terminológia špecifických porúch učenia. Používajú sa výrazy vývinové poruchy učenia, špecifické poruchy učenia alebo ktoré sú nadradené termínom pre špecializovanejšie pojmy, ako je dyslexia či vývinová dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia.

 

Dyslexia je špecifická porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa čítať, napriek tomu, že dieťa má bežné vyučovacie vedenie, primeranú inteligenciu (priemernú či nadpriemernú) a sociokultúrne príležitosti.   Postihnuté môže byť chápanie čítaného, spoznávanie čítaných slov, ústna pohotovosť pri čítaní a výkon pri úlohách spojených s čítaním“.

 

Dysgrafia je porucha písania, postihujúca grafickú stránku písomného prejavu, čitateľnosť, úpravu. Je tošpecifická porucha grafického prejavu, hlavne písania. „ Postihnutá je schopnosť správne hláskovať aj schopnosť správne písať slová“

 

Dysortografia je špecifická vývinová porucha pravopisu.  Dysortografiu označujú ako špecifickú poruchu pravopisu. Objavuje sa často spolu s dysgrafiou a špecifickými poruchami výslovnosti.

 

Dyskalkúlia je vývinová porucha, ktorá sa prejavuje neschopnosťou naučiť sa počítať, ovládať číselné rady, čítať matematické symboly a uskutočňovať matematické operácie i v neschopnosti zvládať geometriu. Je to  porucha matematických schopností, ktorá postihuje manipuláciu s číslami, číselné operácie, matematické predstavy, geometriu.  „Deficit sa týka zvládnutia základných počtových výkonov sčítania, odčítania, násobenia a delenia a nie abstraktných matematických schopností v algebre, trigonometrii, geometrii, diferenciálnom a integrálnom počte“

 

Dyspraxia je vývinová porucha motorickej funkcie, je porucha, ktorá postihuje osvojovanie, plánovanie a uskutočňovanie vôľových pohybov. Je to  vývinová porucha koordinácie.

 

Dysmúzia je porucha osvojovania hudobných zručností, nedostatok, strata zmyslu pre hudbu.

 

Dyspinxia je porucha kresbových schopností, deformácia formálnych znakov kresby, narušenie proporcionality.

 

  Ak si všímate, že vaše dieťa charakterizujú niektoré z týchto príznakov, môže ísť o poruchy správania

 

Nepozornosť – aspoň 6 z nasledujúcich príznakov pretrváva najmenej v období šiestich mesiacov v takej intenzite, že majú za následok neprispôsobivosť dieťaťa, čo nezodpovedá jeho vývinovému stupňu:

– často sa mu nedarí pozorne sa sústrediť na podrobnosti alebo robí chyby z nepozornosti v škole, pri práci či iných aktivitách;

– často neudrží pozornosť pri plnení úloh či hraní sa;

– často sa zdá, že nepočúva, čo sa mu hovorí;

– často nedokáže postupovať podľa pokynov alebo dokončiť školskú prácu, domáce činnosti či povinnosti;

– často si nedokáže usporiadať úlohy, činnosti;

– často sa vyhýba úlohám, ktoré vyžadujú sústredené psychické úsilie;

– často sa dá ľahko vyrušiť vonkajšími podnetmi;

– často stráca veci potrebné na splnenie určitých úloh alebo činností (školské pomôcky, perá, knihy, hračky a pod.);

– často je pri bežných denných činnostiach zábudlivé.

 

Hyperaktivita – aspoň 3 z nasledujúcich príznakov hyperaktivity pretrvávajú najmenej v období šiestich mesiacov v takej sile, že majú za následok neprispôsobivosť dieťaťa, čo nezodpovedá jeho vývinovému stupňu:

– často bezdôvodne pohybuje rukami alebo nohami či sa vrtí na stoličke;

– na vyučovaní alebo v iných situáciách, kedy by malo zostať sedieť, vstáva zo stoličky;

– často behá alebo prechádza sa v situáciách, kedy je to nevhodné;

– často je veľmi hlučné pri hrách alebo má ťažkosti správať sa potichu pri oddychových činnostiach;

– trvalo vykazuje nadmernú motorickú aktivitu, ktorú nie je schopné zásadne podriaďovať spoločenským podmienkam či požiadavkám.

 

Impulzivita – aspoň 1 z nasledujúcich príznakov pretrváva najmenej v období šiestich mesiacov v takej sile, že má za následok neprispôsobivosť dieťaťa, čo nezodpovedá jeho vývinovému stupňu

– často vychrlí odpoveď skôr, ako bola dokončená otázka;

– často nevydrží stáť v rade alebo nedokáže počkať, až naň príde rad pri kolektívnych hrách;

– často prerušuje ostatných alebo im skáče do reči, ruší ich pri hre;

– nadmerne veľa rozpráva bez ohľadu na spoločenské zvyky a obmedzenia.

 

  Ak si všimnete, že vášmu dieťaťu je v škole ubližované , neváhajte a hneď  navštívte výchovného poradcu, môže ísť o šikanovanie

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Šikanovanie sa prejavuje aj v priamej podobe: fyzickými útokmi, urážlivými prezývkami, nadávkami, posmechom, tvrdými príkazmi agresora vykonať určitú vec proti vôli obete, odcudzením veci a pod. Šikanovanie sa môže prejavovať i v nepriamej podobe, napr. prehliadaním a ignorovaním obete. Šikanovanie sa môže uskutočňovať aj medzi žiakmi v triede či výchovnej skupine a odohráva sa najmä v čase prestávok, cestou do školy a zo školy alebo v čase mimo vyučovania. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Pedagóg by mal šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc.

 

  Prevencia

  • Akékoľvek šikanovanie je potrebné oznámiť rodičom, učiteľom, polícii.. Niekedy totiž môžete mať do činenia s nebezpečnou a prípadne aj chorou osobou, kedy je pomoc odborníkov nevyhnutná. Páchateľ sa po čase alebo trvalej ignorácii väčšinou unaví. Nájde si ale inú obeť, a preto je potrebné zastaviť jeho správanie, a tak pomôcť ďalšej obeti a aj samému útočníkovi.
  • Šikanovanie riešte okamžite. Šikanovanie môže začať osobne,  na internete alebo cez mobil, čo je veľmi traumatizujúce. Často však prerastie aj do fyzickej podoby, preto je potrebné riešiť situáciu už v počiatočnom štádiu.
  • Pri šikanovaní nech v žiadnom prípade dieťa neodpovedá, nereaguje a nijakým iným spôsobom nevytvára vzťah, spätnú väzbu, interakciu. Nie je to však také ľahké ako to znie. Je prirodzenou reakciou sa brániť, snaha očistiť svoje meno a vysvetliť reálnu situáciu. Nikdy sa však nedohadujte s násilníkom. Nie je možné sa s ním rozumne dohovoriť, väčšinou to skončí ako diskusia s rozmaznaným dieťaťom alebo spurným teenagerom.
  • Pri šikanovaní prostredníctvom internetu alebo cez mobil blokujte príjem správ, emailov od daného užívateľa (emailovým klientom, v četovej miestnosti...), a tak obmedzíte možnosti páchateľa.
  • Uschovávajte si dôkazový materiál (emaily, sms, mms, históriu četu, www stránky). V prípade emailov si vytvorte napríklad nový adresár, v ktorom si tieto emaily budete uchovávať. Nemusíte ich čítať, ale použijete ich v prípade dokazovania.
  • Buďte ostražitý voči provokácii, pokusom o šikanovanie.. Ak odpoviete rozčúlený a necháte sa vyprovokovať k reakcii, dávate tým provokatérovi pocit zadosťučinenia. Už sa len môže prizerať, ako sa dohadujete buď s ním alebo s ďalšími osobami, ktoré tiež zatiahol do svojej hry.