ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


1.Zásada: Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.

 

Dieťaťu náležia všetky práva uvedené v tejto deklarácii. Na tieto práva majú nárok všetky deti bez jedinej výnimky, bez rozdielu rasy, pohlavia, reči, náboženstva, politického alebo iného presvedčenia, národného alebo sociálneho pôvodu, majetkového , spoločenského alebo iného postavenia, či už dieťaťa samého alebo jeho rodiny.

 

2. Zásada: Právo na zdravý duševný a telesný vývoj.

 

Dieťaťu sa má dostať zvláštnej ochrany a treba mu zákonmi a inými prostriedkami zabezpečiť, aby sa v slobodných a dôstojných podmienkach zdravým a morálnym spôsobom vyvíjalo telesne , duševne , mravne, duchovne a sociálne. Pri prijímaní zákonov hlavným hľadiskom majú byť najvlastnejšie záujmy dieťaťa.3.Zásada: Právo na meno a štátnu príslušnosť.

 

Dieťa má mať od narodenia právo na meno a štátnu príslušnosť.4. Zásada: Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.

 

Dieťaťu sa majú dostať výhody sociálneho zabezpečenia. Má mať právo dospievať a vyvíjať sa v zdraví , preto treba jemu a jeho matke poskytovať zvlášť starostlivosť a ochranu vrátane primeranej starostlivosti pred narodením a po ňom. Dieťa má právo na primeranú výživu , bývanie, zotavenie a zdravotnícke služby.5. Zásada: Právo na zvláštnu opateru pri telesnom , duševnom ,alebo sociálnom postihnutí.

 

Telesne, duševne, alebo sociálne postihnutému dieťaťu treba poskytnúť zvláštnu opateru , výchovu a starostlivosť, akú vyžaduje jeho konkrétny stav.6. Zásada: Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.

 

Plný a harmonický rozvoj osobnosti dieťaťa vyžaduje lásku a porozumenie. Všade, kde je to možné , má vyrastať obklopené starostlivosťou a zodpovednosťou svojich rodičova vždy v ovzduší lásky a mravnej a hmotnej istoty, s výnimkou mimoriadnych okolností sa dieťa v útlom veku nemá odlúčiť od svojej matky. Má byť povinnosťou  spoločnosti a úradov venovať osobitnú starostlivosť deťom , ktoré nemajú rodinu , a tým , ktorým sa nedostáva primeraných prostriedkov na výživu. Je potrebné , aby štát poskytoval finančnú a inú pomoc na výživu mnohodetným rodinám.7. Zásada: Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie .

 

Dieťa má nárok na vzdelávanie , ktoré má byť bezplatné , aspoň na základnom stupni. Má sa mu dostať vzdelania, ktoré zvýši jeho všeobecnú kultúrnu úroveň a poskytne mu rovnaké možnosti  rozvíjať svoje schopnosti , svoje vlastné názory a svoj zmysel pre mravnú a spoločenskú zodpovednosť, aby sa mohlo stať užitočným členom spoločnosti.8. Zásada : Právo na prednostnú ochranu a pomoc .

 

Dieťa má byť za každých okolností medzi prvými , ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc.9. Zásada: Právo na ochranu pred zanedbávaním , krutosťou a využívaním.

 

Dieťa má byť chránené pred všetkými formami zanedbávanie, krutosti, využívania. Nemá byť predmetom žiadneho spôsobu obchodu. Dieťa sa nesmie zamestnávať pred dovŕšením primeraného minimálneho veku : v nijakom prípade ho nemožno nútiť alebo mu dovoliť , aby vykonávalo prácu alebo zamestnanie , ktoré je na úkor jeho zdravia alebo vzdelávania, alebo bráni jeho telesnému alebo mravnému vývinu.10. Zásada: Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti , mieru a bratstva :

 

Dieťa treba chrániť pred pôsobením , ktoré môže podnecovať rasovú , náboženskú alebo akúkoľvek inú formu diskriminácie. Dieťa sa má vychovávať v duchu porozumenia, znášanlivosti, priateľstva medzi národmi , mieru a bratstva všetkých ľudí , aby si plne uvedomovalo , že má svoje sily a schopnosti venovať službe ostatným ľuďom.