ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

Zloženie Rady školy pri ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín



a/ zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:

    Predseda:       Bc. Zuzana Retišáková

    Podpredseda:  Mgr. Roman Večerek

    Člen:              Bc. Milada Datková

                          Martina Kereškényiová


b/ zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

    Mgr. Miriam Halamčeková

    Mgr. Jaroslav Kržka


c/ zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

    Mária Jurigová


d/ delegovaní zástupcovia Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne:

    MUDr. Juliana Gregová

    Mgr. Matúš Lakoštík

    PhDr. Michal Lavrík

    Michal Smolka



Zloženie rodičovskej rady pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne

školský rok   2020/2021


TRIEDA

MENO A PRIEZVISKO

1.A

Ivan Krška

1.B

Ing. Jaroslav Andris

1.C

Mgr. Veronika Neznáma

1.D

Mária Vnučková

2.A

Ing. Rudolf Salcer - predseda Rodičovskej rady

2.B

Daniela Vankúšová

2.C

Ján Boháčik

3.A

Ing. Gabriela Kubačková

3.B

Roman Beňuš

3.C

Martina Kereškényiová

4.A

Marcela Gajdošová

4.B

Martina Večereková

4.C

RNDr. Katarína Hanková

4.D

Ján Rosinek

5.A

Michala Vargová

5.B

Božena Papšo

5.C

Bc. Veronika Mariňáková

6.A

Anton Vozatár

6.B

Bc. Romana Briestenská

6.C

Henrieta Terenová

7.A

Miloslava Pétryová

7.B

Katarína Cemanová

7.C

Alena Hornová

8.A

JUDr. Ivana Sekerešová

8.B

Gabriela Hubčíková

8.C

Ing. Zuzana Letková

9.A

Ing. Martina Záchelová

9.B

Mgr. Miroslava Šejnohová Murgašová

 

________________________________________________________________________


Štatút Rady školy pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín

 

  V súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve sa vydáva tento Štatút Rady školy pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín.



  Článok 1

Základné ustanovenia


Rada školy (ďalej len RŠ) sa ustanovuje pri Základnej škole (ďalej len ZŠ) Martina Kukučína a jej sídlo je v priestoroch ZŠ Martina Kukučína v Dolnom Kubíne.



 Článok 2

Pôsobnosť a poslanie Rady školy


 • RŠ je ustanovená podľa zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej

     samospráve, s pôsobnosťou na 4 roky a s legislatívne vymedzenou možnosťou kooptovania nových  

     členov.

 • RŠ je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy  

     a záujmy žiakov, rodičov žiakov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov v oblasti vzdelávania

     a výchovy.

 • RŠ plní funkciu verejnej kontroly voči riaditeľstvu ZŠ Martina Kukučína Dolný Kubín.



 Článok 3

Činnosť Rady školy



 • RŠ sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú riadiacej činnosti a práce  

     pedagogických a ostatných zamestnancov školy. V súlade s plánom zasadnutí RŠ predkladá na jej  

     jednotlivé zasadnutia príslušné materiály spravidla v písomnej forme a v požadovanom množstve.

 • Rada školy:

    a.)    uskutočňuje výberové konanie na miesto riaditeľa školy,

    b.)    navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy,

    c.)    predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu zriaďovateľa na jeho    

           odvolanie z funkcie riaditeľa školy. Návrh na odvolanie riaditeľa školy predkladá s odôvodnením,

    d.)    vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy, jej spájaniu alebo združovaniu s inými školami.



 • RŠ sa ďalej vyjadruje:

    a.)    k návrhu na počty prijímaných žiakov,

    b.)    k návrhu na úpravu učebných osnov, návrhu skladby vyučovaných voliteľných a nepovinných  

            predmetov a k návrhu predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,

    c.)    k návrhu rozpočtu školy,

    d.)    k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

    e.)    ku správe o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch a podmienkach školy pre realizáciu  

            výchovno-vzdelávacej činnosti a vykonávanie mimoškolských aktivít,

    f.)     k informáciám o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

            vzdelávacieho procesu,

    g.)    ku správe o výsledkoch hospodárenia školy,

    h.)    ku koncepčnému zámeru rozvoja školy rozpracovanému najmenej na dva roky a k jeho  

            každoročnému vyhodnoteniu.



 Článok 4

Zloženie Rady školy a spôsob voľby členov



 • RŠ má 11 členov.

 • Členmi RŠ sú:

    a.)    zvolení zástupcovia rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov:

             Bc. Zuzana Retišáková

             Mgr. Roman Večerek

             Bc. Milada Datková

             Martina Kereškényiová

    b.)    zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov:

             Mgr. Miriam Halamčeková

             Mgr. Jaroslav Kržka

    c.)    zvolený zástupca ostatných zamestnancov:

             Mária Jurigová

    d.)    delegovaní zástupcovia Mestského zastupiteľstva v Dolnom Kubíne:

             MUDr. Juliana Gregová

             Mgr. Matúš Lakoštík

             PhDr. Michal Lavrík

             Michal Smolka

   


 • Voľby sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach všetkých skupín, ktorých zástupcovia  

     a delegáti tvoria RŠ.

 • Členovia RŠ sú volení na štvorročné funkčné obdobie RŠ. Členom RŠ môžu byť len fyzické osoby

     spôsobilé na právne úkony a bezúhonné. Členstvo v RŠ je čestné.

 • Členom RŠ nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca.

 • Členstvo v RŠ zaniká:

     a.)    uplynutím funkčného obdobia RŠ,

     b.)    dobrovoľným odstúpením (vzdaním sa členstva),

     c.)    odvolaním v dôsledku právoplatného odsúdenia za úmyselný trestný čin alebo dlhodobým  

             neplnením povinností vyplývajúcich z členstva v RŠ,

     d.)    úmrtím,

     e.)    ak zástupca pedagogických a ostatných zamestnancov školy prestane byť zamestnancom školy,

     f.)      odvolaním delegovaného člena,

     g.)    odvolaním zvoleného člena,

     h.)    ak žiak zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy.



 • Člen RŠ sa môže uchádzať o opakované zvolenie do novej RŠ.

 • V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia RŠ je predseda povinný doplniť do RŠ za    

     odstupujúcich alebo odvolaných členov náhradníkov podľa poradia zvolených zástupcov alebo do 30 dní       iniciovať voľbu náhradného člena.

 • Členstvo v RŠ sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena RŠ alebo jemu blízkej osoby do  

     výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového  

     konania.

 • Nová RŠ musí byť zvolaná do 10 dní pred skončením funkčného obdobia RŠ.



 Článok 5

Rokovací poriadok Rady školy



 • Novozvolená RŠ na svojom prvom zasadnutí zvolí za svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka  

     RŠ.

 • Predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ volia a odvolávajú členovia RŠ nadpolovičnou väčšinou hlasov    

     všetkých členov RŠ.

 • Predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ môže odvolať RŠ ak:

     a.)    bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

     b.)    sám o to požiada RŠ,

     c.)    koná v rozpore so Štatútom Rady školy,

     d.)    nie je schopný zo zdravotných dôvodov vykonávať túto funkciu dlhšie ako 6 po sebe  

             nasledujúcich mesiacov v kalendárnom roku.



 • Z ustanovujúceho zasadnutia RŠ sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje najmä priebeh a výsledky volieb   predsedu, podpredsedu a tajomníka RŠ. Zápisnicu podpisuje zvolený predseda RŠ a jej vyhotovenie  

     zabezpečí riaditeľ školy. Prílohou zápisnice sú prezenčné listiny voliteľov.

 • Zápisnicu z ustanovujúceho zasadnutia RŠ zasiela predseda RŠ na Mestský úrad – oddelenie školstva,  

     mládeže a telesnej kultúry do troch dní od skončenia ustanovujúceho zasadnutia RŠ.

     Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia RŠ primátorom Mesta

     Dolný Kubín.



 • Predseda RŠ informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí a výsledkoch zasadnutí písomnou formou.

 • RŠ sa schádza minimálne 4-krát do roka na riadnom zasadnutí. Zasadnutie RŠ zvoláva jej predseda,  

     v jeho neprítomnosti podpredseda.

 • RŠ je uznášania schopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 • Na platné uznesenie RŠ je potrebný nadpolovičný počet prítomných členov RŠ. O uzneseniach RŠ  

     hlasuje na zasadnutiach.

 • Výročnú správu RŠ predkladá jej predseda najneskôr do 15. apríla nasledujúceho kalendárneho roka.

 

Článok 6

Hospodárenie Rady školy



 • RŠ zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy.

 • RŠ nemá vlastný majetok.

 


Článok 7

Práva a povinnosti člena Rady školy



    Člen RŠ má právo:

    a.)    voliť a byť volený,

    b.)    navrhovať kandidátov na funkciu predsedu RŠ,

    c.)    byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania RŠ a slobodne sa k nim              vyjadrovať,

    d.)    hlasovať ku všetkým uzneseniam RŠ,

    e.)    predkladať na jednanie RŠ vlastné námety a materiály.



   Je povinný:

    a.)    zúčastňovať sa zasadnutí RŠ. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich  

            zasadnutiach sa môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v RŠ a neplnenie povinností člena RŠ podľa               jej Štatútu,

    b.)    zabezpečiť ochranu údajov chránených všeobecne záväznými právnymi normami alebo po prijatí  

           takéhoto uznesenia RŠ.

 


Článok 8

Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu Rady školy



 • Predseda RŠ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť RŠ a koná v jej mene.

 • Predseda RŠ predloží na najbližšom zasadaní RŠ po jej ustanovujúcom zasadnutí návrh Štatútu Rady  

     školy na jeho schválenie.

 • Predseda RŠ zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia RŠ v spolupráci s podpredsedom a tajomníkom RŠ.

 • Predseda RŠ informuje riaditeľa školy a Mesto Dolný Kubín ako zriaďovateľa školy o pláne zasadnutí na

     príslušný kalendárny rok.

 • Predseda RŠ dohliada na plnenie uznesení a informuje RŠ.

 • V prípade, že predseda nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto Štatútu, preberá  

     tieto podpredseda.

 • Predseda RŠ môže delegovať svoje právomoci písomnou formou na ktoréhokoľvek člena RŠ.

 • Predseda RŠ zvolá mimoriadne zasadnutie RŠ najneskôr do 15 dní, ak o to požiada tretina členov RŠ,  

     riaditeľ školy alebo Mesto Dolný Kubín ako zriaďovateľ školy.

 • Predseda RŠ vypracuje výročnú správu v termíne určenom RŠ, najneskôr do 31. marca bežného

     školského roka.

Výročná správa obsahuje:

     a.)     prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku s uvedením vzťahu k účelu založenia RŠ,

     b.)     zmeny a nové zloženie RŠ, ku ktorým došlo v priebehu roka,

     c.)     ďalšie údaje určené RŠ.



 • Výročná správa je pre verejnosť dostupná v sídle RŠ. Jeden výtlačok výročnej správy RŠ sa zasiela  

     Mestu Dolný Kubín.



 Článok 9

Ďalšie ustanovenia


 • Znenie Štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené na návrh člena RŠ po schválení nadpolovičnou

     väčšinou členov RŠ (6 hlasov).



 Článok 10


Tento Štatút Rady školy pri Základnej škole Martina Kukučína Dolný Kubín bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí Rady školy dňa 27.8.2008 a toho dňa nadobúda účinnosť.