ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"

 


Testovanie 9 - 2024


sa uskutoční 20. 3. 2024 (streda) z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra


Náhradný termín: 4.4. a 5.4. 2024 iba pre žiakov, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť riadneho termínu. Účasť na testovaní je povinná podľa § 155 ods. 5 školského zákona. O náhradný termín požiada riaditeľ základnej školy po dohode so zákonným zástupcom žiaka organizáciu zriadenú ministerstvom školstva na plnenie úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia kvality výchovy a vzdelávania (NIVAM).


Pre žiakov so ŠVVP možno v externom testovaní žiakov základnej školy upraviť podmienky externého testovania.


Úpravy externého testovania sa týkajú najmä:

- predĺženia časového limitu pri riešení úloh,

- zmeny znenia niektorých úloh,

- grafického vzhľadu alebo zmeny formátu zadaní úloh s použitím rôznych veľkostí písma, zmenenej štruktúry textu, využitím inej možnosti záznamu odpovede alebo počúvania vstupného textu,

- použitia kompenzačných pomôcok,

- prítomnosti tlmočníka posunkovej reči, pedagogického asistenta, zdravotníckeho pracovníka alebo školského špeciálneho pedagóga.


Žiak so ŠVVP má počas externého testovania žiakov základných škôl také úpravy, aké mal počas vzdelávania sa v základnej škole. Na vykonanie externého testovania žiaka so ŠVVP pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec základnej školy poverený riaditeľom koordinovaním externého testovania žiakov základnej školy v príslušnej základnej škole uvedie pri prihlásení žiaka len úpravy, ktoré žiak so ŠVVP objektívne potrebuje.Viac informácií nájdete:


https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9