ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

Školská psychologička

 

Mgr. Barbora Indrová

 

 

 

KONTAKTY:
tel.: 0911 208 757
e-mail: indrova@zsmkdk.sk

 

Školská psychologička je k dispozícii žiakom, učiteľom a rodičom každý utorok a štvrtok osobne vo svojej miestnosti na 2. poschodí – pravé krídlo, vedľa knižnice od 7:30 do 13:00.

 

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred sa dohodnúť osobne, telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu. 

 

 

 

Kto je školský psychológ?

 

Školský psychológ je odborný zamestnanec školy a je súčasťou školského podporného tímu, v rámci ktorého spolupracuje so špeciálnymi pedagógmi, výchovnými poradcami a asistentami učiteľa.

 

Školský psychológ vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, prevencieintervencie. Poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby,  poradenstvo a konzultácie žiakom, zákonným zástupcom, pedagogickým zamestnancom školy a členom školského podporného tímu.

 

Poznáva osobnosť žiaka, venuje pozornosť žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, nadaným a talentovaným žiakom. Pracuje aj so žiakmi, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách. Spolupodieľa sa na vytváraní pozitívnej atmosféry a klímy v školskom prostredí. Úzko spolupracuje s pedagogickými zamestnancami školy.

 

Psychologická starostlivosť nezahŕňa diagnostiku ani psychoterapiu. Spolupracujeme s CPPPaP  ako aj s inými poskytovateľmi pedagogicko-psychologických služieb pre žiakov školy.

 

Školský psychológ je človekom s časom vyhradeným pre Teba/Vás, ktorému záleží na tom, aby sme sa v škole cítili bezpečne a spokojne. Každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou, a preto sa na mňa môžeš s dôverou obrátiť.

 

 

V akej situácii sa obrátiť na školskú psychologičku?

 

ŽIACI

 

Neváhaj za mnou prísť:

 

- ak sa cítiš sám,

- ak potrebuješ pomoc s vyriešením nejakých konfliktov a hádok,

- ak ti niekto ubližuje v škole, triede, na internete, či sociálnych sieťach, alebo doma v rodine,

- ak sa často cítiš smutný alebo ak sa ti niečo smutné stalo a chceš sa o tom porozprávať,

- ak máš problémy v láske alebo vo vzťahoch s rovesníkmi,

- ak potrebuješ zlepšiť vzťahy v triede, s učiteľmi, doma s rodičmi alebo súrodencami,

- ak sa nevieš sústrediť pri učení, či príprave do školy,

- ak ti nejde učenie a nedarí sa ti v školskom prospechu ako by si chcel,

- ak ti prekážajú pocity strachu, hanby, trémy pri odpovedaní či učení, alebo vo vzťahoch s    kamarátmi,

- ak sa doma vaši hádajú alebo rozvádzajú,

- ak máš problém sa ovládať a prepadá ťa hnev či zlosť,

- ak máš problém s alkoholom, fajčením, drogami, s jedlom, spánkom, závislosťou na internete, mobile, hrách a pod.,

- ak máš pocit, že tvoj život nemá zmysel,

- ak ti niekto blízky zomrel alebo vážne ochorel,

- ak kamaráta trápi nejaký problém a ty mu chceš pomôcť, no nevieš ako,

- ak máš akúkoľvek inú tému o ktorej by si sa chcel porozprávať.

 

RODIČIA A UČITELIA, môžete sa na mňa obrátiť:

 

- pri riešení problémov žiakov v správaní a učení,

- pri riešení problémov v sociálnych vzťahoch žiakov v triede,

- pri pomoci deťom integrovaných v triedach,

- pri potrebe riešenia zmien v správaní (sebapoškodzovanie, šikanovanie, záškoláctvo, separácia, problémy so stravovaním a pod.) a prežívaní žiakov (smútok, zmeny nálad, strata zmyslu života, depresia, úzkosť, strachy, strata záujmov, tréma, hanba a pod.),

- pri vzniknutej akútnej kríze a realizácii krízovej intervencie v škole, či rodine (úmrtie, rozvod, choroba a pod.), alebo pri pomoci spracovať traumatickú udalosť,

- pri potrebe realizácie prednášok, workshopov, programov a besied na témy v oblasti výchovy a prevencie sociálno-patologických javov, či v oblasti sexuality, výchovy k partnerstvu a rodičovstvu, pre rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov,

- pri potrebe informácií alebo odporúčaní inej odbornej pomoci, ktorá je mimo mojich kompetencií,

- pri akýchkoľvek iných psychických problémoch žiakov.

 

 

Ako prebieha spolupráca so školskou psychologičkou?

 

Ako psychologička pracujem so žiakmi buď skupinovo v rámci tematických skupinových aktivít alebo individuálne na základe potreby dieťaťa samotného alebo žiadosti rodiča či učiteľa. Ďalšia spolupráca sa odvíja od konkrétnej zákazky. Môže mať podobu jednorazovej konzultácie alebo dlhodobej poradenskej spolupráce. Pre prácu so žiakom potrebujem informovaný súhlas jeho zákonného zástupcu. Obsah stretnutí je dôverný.

 

Viac o práci školského psychológa si môžete prečítať tu: https://www.portalskolskejpsychologie.sk/kto-je-to-skolsky-psycholog-a-co-robi/

 

 

Užitočné odkazy:

 

Internetová psychologická poradňa IPčko -  www.ipcko.sk

Linka detskej istoty: www.ldi.sk / telefonická linka: 116 111

Linka detskej dôvery: www.linkadeti.sk / telefonická linka: 0907 401 749

Linka dôvery NEZÁBUDKA: 0800 800 566 / web: www.dusevnezdravie.sk

Krízová linka pomoci: 0800 500 333 / videoporadňa: www.krizovalinkapomoci.sk/videoporadna/

Pomoc pri poruchách príjmu potravy: www.chutzit.sk / telefonická linka: 0800 221 080

Prevencia šikanovania: www.odpisemeti.sk

Pomoc obetiam násilia: www.pomocobetiam.sk

Dobrá linka - psychologická poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením: www.dobralinka.sk

CPPPaP Dolný Kubín: www.cpppapdk.sk  / telefónny kontakt: 0904 566 544

SCŠPP poradenstva Dolný Kubín: www.poradenske-centrum.sk / telefónny kontakt: 0915 625 500

Mapa pomoci (kontakty na odborníkov vo vašom okolí): www.ipcko.sk/mapa-pomoci/

Bezpečnosť na internete: www.stalosato.sk

Asociácia školských psychológov: www.aspsr.sk

Drogový informačný portál: www.infodrogy.sk