ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

,,Dajte človeku rybu a nakŕmite ho na jeden deň.

Naučte ho chytať ryby a nakŕmite ho na celý život.” ( Maimonides )

 

 

                                                       

 

 

Poradenstvo zamerané na :

 

     - profesijnú orientáciu žiakov

     - voľbu povolania

     - výber SŠ ( študijný a učebný odbor )

     - podávanie prihlášky na SŠ

     - možnosti duálneho vzdelávania

     - proces prijímacieho konania na SŠ

     - spracovanie údajov v programe Proforient ( Testovanie 5, Testovanie 9, SŠ )

 

 

 

 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY

V ŠKOLSKOM ROKU 2023/2024

 

Žiak deviateho ročníka si môže podať:

 

Prihlášku na školy s talentovými skúškami (2 školy/odbory) a  na školy bez talentových skúšok (2 školy/odbory)

 

Všetky odbory -  talentové aj netalentové sa uvádzajú po novom do jednej prihlášky, a to elektronicky cez Edupage.

 

Podávanie prihlášok na stredné školy - VIDEO.

 

Zákonný zástupca  neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2024 !!!

 

Do prihlášky sa uvádzajú :

          - osobné údaje žiaka,

          - prospech žiaka v 6. – 9. ročníku, 

          - meno a priezvisko zákonných zástupcov,

          - korešpondenčná adresa,

          - emailová adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov,

          - adresa SŠ,

          - študijný alebo učebný odbor,

          - záujem o internát,

          - záujem o duálne vzdelávanie,

          - prílohy – fotokópie diplomov.

 

V prípade, že uvediete SŠ s talentovou skúškou, je potrebné, aby ste uviedli aspoň jednu školu bez talentovej skúšky.

 

V prípade neprijatia ani na jednu z vybraných škôl, podáva si ďalšiu v 2. kole prijímacích skúšok, ale len na tie SŠ,  na ktorých ostali voľné miesta.

 

Informácie k výberu SŠ

 

1. z internetu:

 

www.svs.edu.sk - naplnenosť a možnosti štúdia, kritéria prijímacích skúšok

www.komposyt.sk - rady o výbere povolania pre rodičov i žiakov

www.stredneskoly.sk - široká databáza škôl a zoznam odborov

www.istp.sk - pracovný kompas, kartotéka povolaní

www.svetprace.sk - katalóg pracovných pozícií

www.potrebyovp.sk - stredné odborné vzdelávanie

www.dualnysystem.sk - duálne vzdelávanie

na stránkach jednotlivých SŠ

 

2. od výchovnej poradkyne školy počas konzultácií

 

3. počas DOD na SŠ, od zástupcov SŠ počas náboru

 

Dôležité termíny:

 

 

 

Za zápis žiakov na SŠ v plnom rozsahu zodpovedajú rodičia – zákonní zástupcovia žiaka!    

 

 

 

Prijímacie konanie

 

Pri výbere budúcich žiakov SŠ zohľadňuje:

 

    1. Prospech žiaka v ZŠ od 6. ročníka;

    2. Známky zo správania;

    3. Výsledky testovania 9 (06.04.2022, náhradný termín 21. - 22.04.2022);

 

Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej:

 

90% v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného všeobecného vzdelania ( gymnáziá).

 

!!! Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na prijímanie do vzdelávacieho programu učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. (SŠ s talentovou skúškou)

 

80% v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania.

 

    4. Výsledky prijímacích skúšok

    5. Výsledky zo školských olympiád a iných súťaží /najmenej okresných kôl/.                                                                             

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie elektronicky potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.

 

 

                                                                               

 

 

Duálne vzdelávanie

 

Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie musia mať potvrdenie od vybraného zamestnávateľa, že žiakovi zabezpečí prax. Toto potvrdenie sa pripája k prihláške žiaka na SŠ. Pozor na termín, v ktorom zamestnávateľ vyberá uchádzačov.

 

Ak Vaše dieťa chcete prihlásiť na duálne vzdelávanie, výber firmy a prihlásenie zabezpečuje rodič.

 

Všetko dôležité o duálnom vzdelávaní: 

https://dualvkocke.sk/

http://www.potrebyovp.sk/

http://dualnysystem.sk/

 

Prehľad termínov z pohľadu rodiča pri duálnom vzdelávaní:

https://www.minedu.sk/rodic-v-systeme-dualneho-vzdelavania/.

 

Dôležité upozornenia:

 

   - Za úplné a správne vyplnenie prihlášky zodpovedá zákonný zástupca žiaka!

   - Akúkoľvek zmenu údajov je potrebné nahlásiť výchovnej poradkyni, nie triednemu       

      učiteľovi.          

   - Sledujte poštu Edupage pred termínom prijímacích skúšok. Pozvánka by mala byť

      doručená najneskôr 5 dní pred skúškami.

   - Neúčasť žiaka na prijímacích skúškach z dôvodu choroby je potrebné oznámiť

      riaditeľovi SŠ  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod

      (doručiť lekárske potvrdenie).

 

Veríme, že všetko spolu  dobre zvládneme.

 

Mgr. Tatiana Žáčiková, vých. poradca, zacikova@zsmkdk.sk ,  0911194125

    

   

  

                           

 

 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – Testovanie 9

 

Termín: 20. marec 2024 (streda) 

 

     - z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

     - náhradný termín testovania sa uskutoční 4. apríl 2024