ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

,,Dajte človeku rybu a nakŕmite ho na jeden deň.

Naučte ho chytať ryby a nakŕmite ho na celý život.” ( Maimonides )

 

 

                                                       

 

 

Poradenstvo zamerané na :

 

     - profesijnú orientáciu žiakov

     - voľbu povolania

     - výber SŠ ( študijný a učebný odbor )

     - podávanie prihlášky na SŠ

     - možnosti duálneho vzdelávania

     - proces prijímacieho konania na SŠ

     - spracovanie údajov v programe Proforient ( Testovanie 5, Testovanie 9, SŠ )

 

 

 

 

INFORMÁCIE K PRIJÍMACIEMU KONANIU NA STREDNÉ ŠKOLY

V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022

 

Žiak deviateho ročníka si môže podať:

 

Prihlášku na školy s talentovými skúškami (2 školy/odbory) a  na školy bez talentových skúšok (2 školy/odbory)

 

Všetky odbory -  talentové aj netalentové sa uvádzajú po novom do jednej prihlášky, a to elektronicky cez Edupage.

 

Podávanie prihlášok na stredné školy - VIDEO.

 

Zákonný zástupca  neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022 !!!

 

Do prihlášky sa uvádzajú :

          - osobné údaje žiaka,

          - prospech žiaka v 6. – 9. ročníku, 

          - meno a priezvisko zákonných zástupcov,

          - korešpondenčná adresa,

          - emailová adresa a telefónny kontakt zákonných zástupcov,

          - adresa SŠ,

          - študijný alebo učebný odbor,

          - záujem o internát,

          - záujem o duálne vzdelávanie,

          - prílohy – fotokópie diplomov.

 

V prípade, že uvediete SŠ s talentovou skúškou, je potrebné, aby ste uviedli aspoň jednu školu bez talentovej skúšky.

 

V prípade neprijatia ani na jednu z vybraných škôl, podáva si ďalšiu v 2. kole prijímacích skúšok, ale len na tie SŠ,  na ktorých ostali voľné miesta.

 

Informácie k výberu SŠ

 

1. z internetu:

 

www.svs.edu.sk - naplnenosť a možnosti štúdia, kritéria prijímacích skúšok

www.komposyt.sk - rady o výbere povolania pre rodičov i žiakov

www.stredneskoly.sk - široká databáza škôl a zoznam odborov

www.istp.sk - pracovný kompas, kartotéka povolaní

www.svetprace.sk - katalóg pracovných pozícií

www.potrebyovp.sk - stredné odborné vzdelávanie

www.dualnysystem.sk - duálne vzdelávanie

na stránkach jednotlivých SŠ

 

2. od výchovnej poradkyne školy počas konzultácií

 

3. počas DOD na SŠ, od zástupcov SŠ počas náboru

 

Dôležité termíny:

 

Riaditeľ strednej školy určí podmienky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 do 28. februára 2022.

 

1. kolo

 

     1. termín

 

     2. alebo 3. mája 2022 – ostatné odbory

     4.,5. alebo 6. mája 2022 – talentové odbory

 

     2. termín

 

     9. alebo 10. mája 2022 – ostatné odbory

     11., 12. alebo 13. mája 2022 – talentové odbory

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné športové školy:

Overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania v odboroch vzdelávania sa na stredných športových školách koná v dvoch fázach:

 

- prvá fáza - overenie športového výkonu:   od 21.3. do 14.4.2022 pre všetky druhy športov (spoločné pre oba termíny prijímacej skúšky)

 

- druhá fáza – psychodiagnostické vyšetrenie:   od 4.5.2022,  5.5.2022 alebo 6.5.2022 (1. termín) alebo  od 11.5.2022,  12.5.2022 alebo 13.5.2022 (2. termín)  

 

V prípade, že sa žiakovi budú prekrývať termíny prijímacích skúšok v jeden deň, riaditeľ SŠ je povinný poskytnúť žiakovi – uchádzačovi iný termín prijímacieho konania.

 

Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom prijímacej skúšky.

 

2. kolo (termín zo zákona)

 

21.6.2022 dokončenie 22.6.2022 – ostatné odbory, talentové odbory

 

Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu.

 

 

Prijímacie konanie

 

Pri výbere budúcich žiakov SŠ zohľadňuje:

 

    1. Prospech žiaka v ZŠ od 6. ročníka;

    2. Známky zo správania;

    3. Výsledky testovania 9 (06.04.2022, náhradný termín 21. - 22.04.2022);

 

Riaditeľ strednej školy môže zaradiť prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky do podmienok prijímacieho konania, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej:

 

90% v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného všeobecného vzdelania ( gymnáziá).

 

!!! Toto rozhodnutie sa nevzťahuje na prijímanie do vzdelávacieho programu učebného odboru alebo študijného odboru, ktorý vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania. (SŠ s talentovou skúškou)

 

80% v každom vyučovacom predmete samostatne, ak ide o prijatie do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania.

 

    4. Výsledky prijímacích skúšok

    5. Výsledky zo školských olympiád a iných súťaží /najmenej okresných kôl/.                                                                             

Hodnotenie žiaka uvedené v prihláške na vzdelávanie elektronicky potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.

 

Zápis žiakov na SŠ

 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania v termíne určenom a zverejnenom ministerstvom školstva.

 

Pre prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 je termín 18.5.2022.

 

Riaditeľ SŠ odošle rozhodnutie o prijatí bez prijímacej skúšky najneskôr 10 dní pred    termínom konania prijímacích skúšok (zákon neumožňuje zasielať rozhodnutie o neprijatí pred termínom prijímacích skúšok).

 

O prijatí uchádzača rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho    konania (prihliada na zdravotnú spôsobilosť, úspešné    riešenie predmetových olympiád alebo víťazstvo v súťažiach, výsledky dosiahnuté  v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ).

 

Riaditeľ SŠ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí najneskôr do troch dní.

 

POTVRDENIE o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na SŠ:

 

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, zákonný zástupca neplnoletého uchádzača potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania (príde Vám rozhodnutie aj domov, cez Edupage). 

 

Ostatné rozhodnutia o prijatí, ktoré sa vzťahujú na školy a odbory vzdelávania uvedené v prihláške na vzdelávanie, strácajú platnosť.

 

V prípade neprijatia žiaka na SŠ, na ktorej chce študovať, môžete podať odvolanie. Na ďalšiu SŠ, ktorá ho prijala, je potrebné ho zapísať.

 

Za zápis žiakov na SŠ v plnom rozsahu zodpovedajú rodičia – zákonní zástupcovia žiaka!                                                                                   

Odvolacie konanie

 

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač, (zákonný zástupca maloletého) odvolať' v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Potvrdenie od lekára

 

Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach a učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť určí ministerstvo školstva a ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl tak, aby boli pre jednotlivé odbory vzdelávania rovnaké.

 

(* prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1.januára 2022:

Predmety, z ktorých pozostáva prijímacie konanie na prijímacích skúškach, učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť, a termíny prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023, určí príslušné ministerstvo do 31. januára 2022.)

 

Ak uchádzač podáva prihlášku na štúdium v strednej športovej škole, pripojí k prihláške potvrdenie národného športového zväzu, že je uvedený v zozname talentovaných športovcov podľa osobitného predpisu a vyjadrenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.

 

Duálne vzdelávanie

 

Žiaci, ktorí majú záujem o duálne vzdelávanie musia mať potvrdenie od vybraného zamestnávateľa, že žiakovi zabezpečí prax. Toto potvrdenie sa pripája k prihláške žiaka na SŠ. Pozor na termín, v ktorom zamestnávateľ vyberá uchádzačov.

 

Ak Vaše dieťa chcete prihlásiť na duálne vzdelávanie, výber firmy a prihlásenie zabezpečuje rodič.

 

Všetko dôležité o duálnom vzdelávaní: 

https://dualvkocke.sk/

http://www.potrebyovp.sk/

http://dualnysystem.sk/

 

Prehľad termínov z pohľadu rodiča pri duálnom vzdelávaní:

https://www.minedu.sk/rodic-v-systeme-dualneho-vzdelavania/.

 

Dôležité upozornenia:

 

   - Za úplné a správne vyplnenie prihlášky zodpovedá zákonný zástupca žiaka!

   - Akúkoľvek zmenu údajov je potrebné nahlásiť výchovnej poradkyni, nie triednemu       

      učiteľovi.          

   - Sledujte poštu Edupage pred termínom prijímacích skúšok. Pozvánka by mala byť

      doručená najneskôr 5 dní pred skúškami.

   - Neúčasť žiaka na prijímacích skúškach z dôvodu choroby je potrebné oznámiť

      riaditeľovi SŠ  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok do 8.00 hod

      (doručiť lekárske potvrdenie).

 

Veríme, že všetko spolu  dobre zvládneme.

 

Mgr. Tatiana Žáčiková, vých. poradca, zacikova@zsmkdk.sk ,  0911194125

    

   

  

                           

 

AKTUÁLNE INFORMÁCIE O STREDNÝCH ŠKOLÁCH

 

 

SOŠ agrotechnická Bernolákovo – Ivanka pri Dunaji

 

- informačný leták - TU

 

SOŠ informačných technológií Banská Bystrica

 

- informácie o možnostiach štúdia v šk. roku 2022/2023 - TU

 

SOŠ informačných technológií Bratislava

 

- informačný leták - TU

 

SOŠ dopravná Martin – Priekopa

 

- informačný leták - TU

- informácie o DOD cez Zoom - 8.2.2022 - TU

 

Súkromná škola umeleckého priemyslu Kremnica

 

- informácie o škole - TU

 

SOŠ sv. Jozefa Robotníka Žilina

 

- informácie o možnostiach štúdia - TU

 

SOŠ polytechnická Ružomberok

 

- informačný leták - TU

- informácie o možnostiach štúdia v šk. roku 2022/2023 - TU

- prezentácia - TU

 

SOŠ podnikania a služieb Námestovo

 

- pozvánka na Deň otvorených dverí - TU

- Prihlasovací formulár na DOD - TU

- Online brožúra školy - TU

- Video 1 - webstránka školy, soc. sietí a DOD - TU

- Video 2 - predstavenie školy 1 - TU

- Video 3 - predstavenie školy 2 - TU

 

SSŠ EDUCO Slanická osada Námestovo

 

- propagačný film - TU

- propagačné video - TU

 

SOŠ stavebná v Liptovskom Mikuláši 

 

- list žiakovi ZŠ - TU

- ponuka odborov - TU

- ponuka štúdia na škole - TU

- prijímacie konanie - TU

- Kam na strednú - TU

- facebook - TU

 

Stredná odborná škola vinársko – ovocinárska Modra

 

- informačný leták - TU

 

Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica

 

- plagát - TU

- bulletin - TU

- webová stránka školy - TU

- virtuálna prehliadka - TU

 

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

 

- Virtuálne dni otvorených dverí prostredníctvom MS Teams - plagát TU

- termín 1: 16.02.2022 – 15,00-16,00 - link: https://bit.ly/3ANTOCr

- termín 2: 23.02.2022 – 15,00-16,00 - link: https://bit.ly/3rfLQPh

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka – Testovanie 9

 

Termín: 6. apríl 2022 (streda) 

 

     - z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra

     - náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríl 2022

 

                                             

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka – Testovanie 5

 

 

 

Termín: 18. máj 2022 (streda) 

 

     - z predmetov matematika slovenský jazyk a literatúra

   

 

 

                                  

 

 

 

Duálne vzdelávanie

 

Naša škola je partnerom národného projektu

 

Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

 

 

 

 Informácie z MŠ SR o duálnom vzdelávaní :

 

Duálne vzdelávanie je  atraktívna forma štúdia v strednom odbornom školstve. Jeho princípom je výučba v škole a odborná prax u zamestnávateľa na základe zmluvy.

 

Žiakovi vzniká nárok na štipendium, resp. odmenu za produktívnu prácu, na základe zmluvy. O budúcej pracovnej zmluve môže získať istotu pracovného miesta po skončení strednej školy.

 

 Ďalšie výhody duálneho vzdelávania:

 

     - stane sa členom tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy, po skončení školy absolventi  získajú certifikované osvedčenia a majú istotu budúceho zamestnania v prostredí, ktoré už oni dôverne  poznajú a ktoré pozná ich

 

     - získa prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy, okrem štipendií  dostávajú študenti pracovné pomôcky, stravovanie, príspevok na dopravu a ubytovanie

 

     - skrátenie adaptačnej fázy pri nástupe do pracovného pomeru a rýchlejšie dosiahnu pracovný výkon s lepším mzdovým ohodnotením

 

     - začlení sa do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa už počas štúdia

 

     - získa vyššiu konkurenčnú výhodu pre uplatnenie sa na trhu práce.

 
Zoznam všetkých škôl a spoločností zaradených do duálneho vzdelávania v našom kraji nájdete na internetovej stránke www.mojastredna.sk. Na hornej lište je ikona DUÁL.