ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 

Aktuálne materiály k bezpečnosti na internete: 

 

Vzhľadom na neustále nástrahy, ktoré ohrozujú naše deti v online prostredí, ministerstvo vnútra SR ponúka informačnú brožúru, ktorá rodičom poradí, ako ochrániť deti na internete - TU.

 

 

 

Tento a ďalšie plagáty nájdete na stalosato.sk.

 


 

Koordinátor prevencie pre 1.-4. ročník: PaedDr. Lenka Durajová

 

email:  durajova@zsmkdk.sk

telefón do školy: 043 586 2540

telefón vých. poradcov: 0918 857 386

 

Konzultačné hodiny každý utorok 10:30 – 12:30

 

alebo po vzájomnom telefonickom dohovore.

 

 

Koordinátor prevencie pre 5.-9. ročník: Mgr. Tatiana Žáčiková

 

email:  zacikova@zsmkdk.sk

telefón do školy: 043 586 2540

telefón vých. poradcov: 0918 857 386

 

 

Konzultačné hodiny každý utorok 08:30 – 11:00 a 14:00 - 15:30

 

aj mimo nich,  po vzájomnej dohode – dohodnúť telefonicky, e-mailom.

 

Akýkoľvek  problém alebo podozrenie týkajúce sa výchovných alebo vzdelávacích problémov,  či náznakov šikanovania  vášho dieťaťa, príďte okamžite odkonzultovať.  Spoločne sa pokúsime zavčasu nájsť vhodné riešenie.

 

- v období zvýšeného rizika šírenia COVID 19 využiť kontakt telefonický, e-mailom

 

 

 

Primárna prevencia zameraná na :

 

     - prosociálnu orientáciu žiakov

     - zdravý životný štýl

     - podporu duševného zdravia a ochranu vlastného zdravia

     - sociálno-patologické javy v školskom prostredí

 

Hlavné úlohy:

 

     - navodzovať v škole atmosféru dôvery a otvorenosti

     - viesť žiakov k tomu, aby otvorene hovorili o svojich pocitoch a názoroch

     - zaoberať sa prevenciou pred nežiaducimi protispoločenskými javmi a kriminalitou mládeže

 

Hlavné metódy a formy práce:

 

     - rozhovory, besedy, ankety

     - vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch

     - práca na triednických hodinách a v záujmových útvaroch mimo vyučovania

     - práca s internetom a počítačovými programami

     - modelové situácie

     - organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní

     - nástenky, plagáty, výstavky

     - patronáty tried starších žiakov nad mladšími

     - prosociálna činnosť

     - monitorovanie správania žiakov a pod.

 

Pri všetkých aktivitách budú zohľadňované vekové osobitosti žiakov, ich schopnosti a záujmy, ako aj ich rodinné prostredie.

 

 

 

Témy prednášok v rámci primárnej prevencie v školskom roku 2021/2022

 

Lektor: Mgr. Igor Čerňan, Mestská polícia Dolný Kubín

 

     Témy z projektov: Správaj sa normálne,

                                    Vieme, že

  

 

Smernica MŠ SR č.36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach - www.minedu.sk

 

 

Čo je kyberšikanovanie

 

Kyberšikanovanie poznáme aj pod názvami kybernetické šikanovanie, elektronické šikanovanie, online šikanovanie alebo pod anglickými názvami cyberbullying, cybermobbing. Je jednou z foriem šikanovania, páchateľ využíva pri svojej činnosti moderné technológie (počítač, internet, mobilný telefón, herné konzoly a pod.) a svoje útoky (alebo minimálne ich časť) realizuje vo virtuálnom priestore s využitím rôznych služieb a nástrojov, ako sú email, IM (instant messenger – napr. Skype, Viber, WhatsApp, Snapchat), čet, diskusné fóra, sociálne siete, stránky na zverejňovanie fotografií a videí, blogy, SMS správy, telefonáty).

 

Rovnako ako pri iných formách šikanovania, aj kyberšikanovanie je opakované a zámerné správanie, ktorého cieľom je vysmievať sa, ubližovať niekomu, ponižovať ho, zraniť. Agresor zneužíva svoju moc nad obeťou. Obeť vníma kyberšikanovanie ako zraňujúce a nevie sa voči nemu dostatočne brániť. 

 

 

Kyberšikanovanie:

 

     - Urážky a nadávky: v komentároch, v diskusiách pod fotografiami, videami alebo príspevkami, na nástenke na sociálnych sieťach, v emailových, četových a sms správach, telefonicky cez mobil.

 

     - Obťažovanie, zastrašovanie, vyhrážky a vydieranie: opakované obťažovanie prezváňaním, anonymnými telefonátmi, nechcenými správami cez mobil, preťažovanie emailovej schránky nevyžiadanou poštou, posielanie vírusov, vyhrážanie sa ublížením alebo smrťou. Páchateľ sa tiež môže nabúrať do profilu obete, zmeniť heslo a následne profil upraviť. Vydiera obeť tým, že jej profil vráti, len ak splní jeho podmienky. Na vydieranie môžu byť použité aj fotografie alebo videá obete, jej osobná komunikácia alebo dôverné informácie o nej.

 

     - Zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí: môže ísť o fotografie alebo videá, so šírením ktorých obeť nesúhlasí alebo o fotografie, ktoré boli vytvorené fotomontážou (napr. pripojenie tváre obete k nahej postave alebo znetvorenie pôvodnej fotografie). Samostatnou kategóriou je tzv. happy slapping, videá, ktoré zachytávajú agresívne alebo sexuálne útoky na obeť.

 

     - Šírenie osobných alebo nepravdivých informácií o obeti: príkladom môže byť zverejnenie súkromnej komunikácie alebo ohováranie na sociálnych sieťach.

 

     - Vylúčenie zo skupiny: napríklad z tímu v online počítačových hrách, zo skupiny priateľov na sociálnych sieťach, ignorovanie v komunikácii a v diskusných skupinách.

 

     - Krádež identity, vytváranie falošných a posmešných profilov, nenávistných skupín: agresor získa prístup k údajom obete a pod jej menom objednáva rôzny tovar z internetu. Páchateľ vytvorí obeti profil alebo webstránku o nej, kde ju zosmiešňuje, ponižuje alebo založí skupinu na sociálnej sieti, ktorá prezentuje negatívny postoj k obeti. Ak sa dostane do emailovej schránky alebo profilu obete, tak jej tiež môže vymazať správy alebo komunikovať s jej priateľmi a známymi, útočiť na iných ľudí, šíriť nepravdivé informácie.

 

     - Kybernetické prenasledovanie (Cyberstalking): prenasledovateľ sleduje svoju obeť cez rôzne vyhľadávače, prezerá si jej profil na sociálnych sieťach, sleduje jej komunikáciu na čete. Môže použiť aj kombináciu rôznych foriem psychického nátlaku – nepríjemné komentáre, obťažovanie esemeskami, emailmi a prezváňaním, tiež vyhrážanie, vydieranie, ohováranie medzi rovesníkmi, vyzvedanie informácií od ostatných, nabúranie sa do profilu.

 

 

Dieťa môže byť elektronicky šikanované, ak:

 

     - zisťuje ako sa dá zablokovať osoba na sociálnych sieťach, ako sa dajú zablokovať prichádzajúce hovory či SMS,

     - prestane používať sociálne siete, zruší si svoj profil,

     - nečakane prestane používať počítač alebo mobilný telefón,

     - veľakrát mu zvoní telefón alebo chodia sms správy, ale nezdvíha, neodpovedá na ne, nechce o telefonátoch a správach hovoriť,

     - sa zdá nervózne, neisté alebo smutné pri čítaní emailov alebo správ v mobile, po odchode od počítača,

     - uniká do choroby,

     - nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí,

     - vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači alebo mobile, 

     - uzatvára sa pred rodinou a priateľmi, a súčasne popiera, žeby sa niečo dialo,

     - uniká do sveta fantázie, počítačových hier. 

 

Dieťa môže elektronicky šikanovať, ak:

 

     - rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, keď sa priblížite,

     - prehnane sa smeje pri používaní počítača,

     - trávi čas s kamarátmi pri počítači, prehnane sa smejú, ale nechce prezradiť, čo robia,

     - vyhýba sa rozhovoru o jeho aktivitách na počítači,

     - používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré ani nie sú jeho,

     - maže históriu prehliadania, 

     - ak sa správa voči ostatným deťom agresívne aj v realite, ponižuje ich, vysmieva sa im,

     - zažilo silný konflikt s kamarátom alebo učiteľom, ktorý zostal nevyriešený, dieťa stále cíti krivdu a hnev. 

 

Zásady ochrany pred kyberšikanovaním:

 

Dávaj si pozor na to, čo o sebe zverejníš na internete. Zváž, komu prezradíš svoj email, telefónne číslo alebo adresu, komu dáš prístup k svojim fotografiám alebo profilu, komu dovolíš, aby ťa odfotil alebo natočil na video. Keď ukončíš prácu na počítači, nezabudni sa odhlásiť, najmä keď používaš počítač v škole alebo u kamarátov. Opatrnosťou sa chrániš pred možným nabúraním do tvojho konta a následne pred ubližovaním.

 

Ak sa ti na internete niekto vysmieva, nadáva ti, vyhráža sa ti alebo ti ináč ubližuje, nemá na to právo a ty sa vždy môžeš nejakým spôsobom brániť. Daj agresorovi pokojne a dôrazne najavo, že si takéto správanie neželáš, a ďalej s ním nekomunikuj. Ak sa ho budeš snažiť presviedčať, tak ho len povzbudíš v tom, aby pokračoval – chce totiž vidieť tvoju reakciu a pozorovať tvoj strach.

 

 

Ak kyberšikanovanie neprestáva, nenechávaj si to pre seba. Ak je ti niečo veľmi nepríjemné alebo ťa trápi, tak to nie je len tak. Aj pre dospelého je ťažké zvládnuť opakované ubližovanie, zastrašovanie alebo vyhrážanie. Popros o pomoc kamarátov, povedz o kyberšikanovaní niekomu dospelému – rodičovi, učiteľovi, psychológovi, polícii, kontaktuj linku Pomoc.sk (116 111). Nespravil si nič zlé a nie je dôvod nato, aby si sa za to hanbil alebo musel trpieť.

 

Na internete môžeš agresora zablokovať alebo ho nahlásiť administrátorovi stránky. Ak sa stretneš s útokmi, posmechom či vyhrážkami, všetky dôkazy (SMS správy, emaily, stránky, čet) si ukladaj.

 

Kyberšikanovanie nie je správne a môže niekomu veľmi ublížiť. Dobre si rozmysli, čo na internete robíš, či už zo zábavy, z hnevu alebo z túžby po pomste. To, čo sa tebe zdá ako maličkosť, môže ten druhý prežívať ako silné zranenie. Ak sa niekomu na internete vysmievaš, nadávaš mu alebo sa mu vyhrážaš, tak si ty sám tým, kto „kyberšikanuje“. Mysli na to, že niektoré činy sa už nedajú vymazať alebo vziať späť. Ak ubližuješ, raz ťa to môže mrzieť a môžeš sa neskôr za svoje správanie cítiť trápne.

 

Ak si všimneš, že niekto niekomu na internete alebo pomocou mobilu ubližuje, posmieva sa mu, ponižuje ho, nezostaň ticho. Pomôž obeti, zastaň sa jej, povedz niekomu dospelému o kyberšikanovaní. Aj ty môžeš byť tým, kto zabráni ubližovaniu, násiliu a nespravodlivosti. Ak páchateľ vidí, že obeť nie je sama, tak často so svojím správaním prestane. 

 

Okamžitá reakcia

 

Kyberšikanovanie je potrebné riešiť okamžite. Čím dlhšie situáciu nechávate tak, tým sa môže zhoršovať a jej následky môžu byť závažnejšie. Učte deti, aby na situácie, ktoré sú im nepríjemné, adekvátne zareagovali. Je dôležité, aby dali páchateľovi dôrazne a jednoznačne najavo, že im jeho správanie prekáža, chcú, aby s ním prestal a ak sa tak neudeje, tak podniknú ďalšie kroky. Ďalej by s ním však nemali komunikovať, pokúšať sa mu niečo vysvetliť, presviedčať ho. Práve reakcia obete je to, čo páchateľ očakáva. Je účinnejšie nepristúpiť na jeho hru, lebo sa v nej človek ešte viac zamotá.  

 

Uschovávanie dôkazov a odstraňovanie stránok

 

Aj keď si agresori myslia, že na internete zostávajú anonymní, nie je to celkom tak. Pri akejkoľvek činnosti vo virtuálnom priestore zostávajú stopy, ktoré môžu poslúžiť buď na identifikáciu páchateľa, alebo ako dôkaz o čine. Naučte deti, aby si uschovali akýkoľvek dôkazový materiál (emaily, SMS, MMS, históriu četu, www stránky). Správy nemusia čítať ani na ne reagovať, ale môžu ich použiť v prípade dokazovania. Násilníci menia emailové adresy a svoju identitu, ale prostredníctvom uložených emailov sa bude dať identifikovať, či ide o tú istú osobu. Pri uchovaní emailu si uložte alebo vytlačte aj internetovú hlavičku správy, ktorá obsahuje dôležité informácie o odosielateľovi. Nájdete vo vlastnostiach, možnostiach každej správy. V prípade SMS a MMS správ je potrebné odfotiť ich aj s číslom odosielateľa, dátumom a časom. Užitočný môže byť aj výpis prijatých správ alebo telefonátov. Ak sa kyberšikanovanie deje na sociálnej sieti alebo ak páchateľ vytvoril o obeti posmešnú stránku alebo falošný profil, tak je potrebné uložiť ich v podobe fotografie pracovnej plochy (printscreen, screenshot). Ukážte deťom, ako je možné dôkazy uschovať alebo sa dohodnite, že keď sa také niečo bude diať, tak prídu za vami, aby ste im s uschovaním dôkazov pomohli. Po uchovaní dôkazov môžete požiadať o odstránenie ubližujúceho obsahu prostredníctvom služby Stopline.sk.  

 

Blokovanie a nahlasovanie

 

Aj na internete je možné vybrať si, s kým chce človek komunikovať a s kým nie. V emailovej alebo četovej komunikácii sa dá nastaviť blokovanie správ od šikanujúcej osoby. V četovej miestnosti alebo na sociálnych sieťach je možné nahlásiť obťažovanie správcovi stránky. Ak sa kyberšikanovanie deje medzi spolužiakmi, mali by sa o tom dozvedieť učitelia v škole. Nahlásiť kyberšikanovanie a požiadať o pomoc je možné aj v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, kde sú pracovníci vyškolení na riešenie šikanovania, na linke Pomoc.sk (116 111) alebo u Polície SR. Deti od štrnástich rokov sú už trestnoprávne zodpovedné a za vydieranie, ohováranie alebo vyhrážanie môžu byť stíhané. 

 

Rozdiel medzi doberaním a šikanovaním 

  

Doberanie

Šikanovanie

Patrí k rovnocenným, kamarátskym, partnerským vzťahom

Patrí do násilníckych a závislostných vzťahov

Doberanie je prejavom priateľstva, napr. žartovanie s cieľom vyvolať dobrú náladu, kde nie je víťaz ani porazený

Jeden alebo viac žiakov úmyselne a opakovane ubližuje druhým

Zámerom doberania je vzájomná zábava, radosť, dobrá nálada

Zámerom šikanovania je ublížiť, zraniť, ponížiť

Postoj pri doberaní je rešpektom k druhému, sebaúcta

Postoj pri šikanovaní je devalvácia, zneváženie druhého

Znakom citlivosti pri doberaní je vcítenie sa do druhých

Znakom šikanovania je tvrdosť, bezcitnosť

Doberané dieťa nie je zvýšene zraniteľné a precitlivené

Šikanované dieťa je bezbranné, nevie, nemôže, či nechce sa brániť

Pri doberaní majú možnosť obe strany obhájiť svoje osobné teritórium - vzájomné vnímanie, rešpektovanie verbálnych i neverbálnych limitov

Pri šikanovaní ide o prelamovanie hraníc "znásilňovanie" druhého, pričom silnejšia strana neberie ohľad na slabšieho

Ide o rovnoprávnosť účastníkov, žiak môže doberanie opätovať, prípadne zastaviť a vystúpiť z neho

Ide o bezprávie, pokiaľ sa žiak bráni, poprípade "zábavu" oplatí, je potrestané

Žiak si zachováva dôstojnosť, nemá pocit poníženia, necíti sa trápne a úboho

Žiak je ponížený, zosmiešnený

Doberaný žiak môže mať pozitívnu náladu, zažívať city radosti, vzrušenie z hry, ľahký hnev, ktorý môže byť aj nepríjemný, ale nespôsobuje bezmocnosť

Šikanovaný žiak cíti bezmocnosť, strach, hanbu, bolesť, nepríjemné a bolestivé prežívanie útoku, má pochybnosti o sebe, nedostatok dôvery, trpí úzkosťou až depresiou, má strach zo školy

 

 


 

 

Dôležité kontakty

 

Tiesňové linky

 

Jednotné európske číslo tiesňového volania 112

Požiarna záchranná služba 150, 112

Záchranná zdravotná služba 155, 112

Polícia 158, 112

Mestská polícia 159

Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc 00421/ 850 111 313

 

Linky dôvery pre deti

 

Detská linka záchrany 0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF 0800 116 111

Linka detskej dôvery 0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA 0800 112 878

Linka detskej pomoci 0800 100 444

 

Psychologické poradne

 

Linka dôvery Nezábudka 0850 11 10 22

Linka nádeje 055/ 644 11 55

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Dolný Kubín 043/5862286, 043/5862107

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Dolný Kubín

0915625500, 0918473435,0948070401

 

Linky pomoci proti násiliu

 

Ambulantné krízové stredisko 0800 500 500

Linka pomoci obetiam násilia 0850 111 321

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000

Pomoc ohrozeným deťom 02/ 62 24 78 77

Pomoc ohrozeným ženám 02/ 62 24 99 14

 

AIDS

 

Národné referenčné laboratórium pre AIDS 02/ 54 77 41 44

Linka dôvery a prevencie AIDS 02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49

Linka pomoci AIDS 02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

 

Obezita

 

Liga proti obezite 0850 111 919

 

 

Závislosť

 

Linka pomoci fajčiarom 0850 111 682

Linka dôvery toxikomanov 02/ 54 77 63 79

Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64

Linka dôvery pre drogovo závislých 02 / 62 24 68 36

 

Iné

 

Infolinka Hniezdo záchrany - pre ženy s nechceným tehotenstvom 0905 888 234 (nonstop)

Infolinka proti rasizmu 02/16 356

Linka dôvery na prevenciu v oblasti siekt 0907 409 294

Linka na pomoc bezdomovcom 0907/ 733 388 - pon. -sob. od 17.00 do 22.00

Infolinka nielen o adopcii 0907 80 80 80

Informácie o nebezpečných výrobkoch 0850 111 937

Centrum Slobody zvierat 02/16187

 

Linka detskej istoty

 

Linka detskej istoty ako národný program Slovenského výboru pre UNICEF poskytuje v súčasnosti komplexné služby s cieľom pomáhať deťom na Slovensku ako aj ich rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii, kedy si nevedia dať rady.Linka detskej istoty ponúka dištančné poradenstvo prostredníctvom Detskej linky pomoci 116 111, na ktorej prevádzkuje taktiež Rodičovskú linku a Sociálno právnu poradňu. Poskytuje taktiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000 ako aj linku pre ohrozenia virtuálneho sveta na stránke Pomoc.sk.

 

Linka pre deti a mládež 116 111

 

anonymná poradňa pre všetky deti funguje bezplatne a non-stop počas celého roka

  

 

Informácie na internete

 

www.infodrogy.sk – Drogový informačný portál

http://www.antidoping.sk – Antidopingový výbor SR

http://www.drogy.sk/cpldz/ - Centrum pre liečbu drogových závislostí

 

  

  

 

 

Problematika drogových závislostí

 

Problematika drogových závislostí u mládeže už dávno pokročila na úroveň medzinárodne

sledovaného problému. Komisia expertov Svetovej zdravotníckej organizácie zaradila často sa vyskytujúce sociálne anomálie, medzi ktoré patrí zneužívanie návykových látok, do kategórie psychosociálnych problémov. Kategórie týchto problémov predstavujú poruchy školskej, profesijnej a sociálnej adaptácie.

Nevyhnutnosťou sa preto stáva neustále skúmanie tejto problematiky z dôvodu veľmi dynamicky sa zvyšujúceho počtu osôb závislých na psychoaktívnych látkach, predovšetkým detí do pätnástich rokov. Preto je dôležité pre efektívnu prevenciu v dostatočnom časovom predstihu identifikovať rizikové oblasti u dospievajúcich osôb. Hodnotenie sociálneho a zdravotného stavu žiakov je zamerané nielen na už „priamo ohrozenú“ vekovú skupinu osôb okolo 15 rokov, ale i na zmapovanie situácie detí, ktorých vek (10 – 11 rokov) sa javí pre možnosť účinnej prevencie v súčasnej situácii ako najvhodnejší.

 

Účinnosť prevencie

 

Ak  má byť prevencia účinná, treba s ňou začať už na najnižších stupňoch výchovno -vzdelávacích zariadení – v materských školách a na 1. stupni základných škôl. Už v tomto veku je dôležité vštepovať deťom, že ich zdravie je dôležitá hodnota, ktorú treba chrániť a podporovať. Preto je treba vyhnúť sa niektorým veciam ako alkoholické nápoje, tabletky. Z tohto dôvodu sú aj predškolské zariadenia a základné školy  zapájané do špeciálnych programov a projektov a rozvíjajú ich už niekoľko rokov, napr. projekt – Škola podporujúca zdravie. V tomto projekte je cieľom vypestovať aj pozitívny vzťah ku svojmu telu, zdraviu, vážiť si ho, počúvať jeho potreby. Ďalej vytvárať si pozitívny vzťah ku svojmu okoliu, formovať kvalitné medziľudské vzťahy založené na vzájomnej láske, dôvere, priateľstve.

Preto je dôležité  v tomto období vybudovať v dieťati niektoré formy ochranného správania, ktoré mu poskytujú optimálny základ pre rozvoj harmonickej osobnosti v ďalšom období života.

  

Závislosť

Keď hovoríme o závislosti, rozumieme týmto pojmov niekoľko nasledujúcich typických znakov, ktoré charakterizujú tento chorobný stav :

1.      nutkanie alebo silná túžba užiť látku,

2.      zhoršené správanie spojené s užívaním drog (jedinec látku užíva vo väčšom množstve alebo dlhšiu dobu, ako si pôvodne predsavzal a má problémy s ukončením konzumácie),

3.      telesné problémy spôsobené vysadením užívanej látky (napr.. kolísanie nálad, podráždenosť, potenie, nespavosť, ochabnutosť, žalúdočná nevoľnosť a trasenie pri alkoholikoch usilujúcich sa o abstinenciu, depresie, bolesti v svaloch a kĺboch, úporné hnačky, búšenie srdca a dýchacie problémy u závislých na opiátoch),

4.      potreba zvýšenia dávky na dosiahnutie žiaducich účinkov (niekedy sa jedná o také množstvo liekov či alkoholických nápojov, ktoré by u bežnej osoby vyvolalo ťažkú otravu či smrť),

5.      silné zaujatie užívaním drogy, ktoré vedie k zanedbávaniu iných, skôr obľúbených činností, zároveň je zvýšené množstvo času venované zadováženiu alebo užívaniu látky a dlhý čas je nevyhnutný i na zotavenie z účinku alkoholu či inej drogy,

6.      trvalé užívanie látky napriek jasnému dôkazu o škodlivosti následkov.

Svetová zdravotnícka organizácia drogovú závislosť charakterizuje ako duševný a niekedy aj

telesný stav vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou,

charakterizovaný zmenami správania a inými reakciami, ktoré vždy zahrňujú nutkanie brať drogu stále alebo opakovane pre jej účinky na psychiku a tiež preto, aby sa zabránilo nepríjemnostiam z jej neprítomnosti v organizme.

 Vývoj závislosti sa neviaže len na jednu príčinu, je to skôr

súhra rozličných faktorov súvisiacich s osobnostnou charakteristikou, drogou a okolitým

prostredím.

  

 

Určenie a dodržiavanie presných pravidiel určených rodičmi

Úspešnosť výchovného pôsobenia rodičov ovplyvňuje aj presné určenie pravidiel a ich dôkladné dodržiavanie. Konkrétne pravidlá správania umožňujú dieťaťu zorientovať sa, čo majú, čo môžu či nemôžu robiť. Pravidlo sa postupne stáva hodnotou.

V množstve literatúry, ktorá sa venuje prevencii sociálno-patologických javov sa ponúkajú

odporúčania pre rodičov. Najčastejšie sa uvádzajú nasledovné odporúčania:

• Pestujte v dieťati životný optimizmus.

• Vytvárajte okolo dieťaťa rodinné prostredie, kde sa cíti bezpečne.

• Učte dieťa systematicky riešiť životné problémy, predovšetkým problémy vzťahové a emočné.

• Vždy hľadajte niečo, čo dieťa zvládne a pochváľte ho.

• Učte dieťa rozoznávať a rozumne zvládnuť pocity zlosti.

• Stretávajte sa spoločne pri stole pri jedle.

• Organizujte spoločné výlety.

• Každý deň si nájdite čas na svoje dieťa, prejavujte záujem o jeho zážitky.

• Upevňujte v dieťati zdravý vzťah k alkoholu, tabaku a liekom. Ak má niekto v rodine

problémy s návykovými látkami, je potrebné, primerane veku dieťaťa, o nich otvorene hovoriť.

• Dávajte dieťaťu typy a podporujte u neho záujmy, pomocou ktorých môže zažiť niečo

príjemné a neobvyklé.

• Pestujte v dieťati trpezlivosť v zmysle „najprv práca, potom zábava“.