ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


 • V decembri 2000 sme boli prijatí do národnej siete škôl podporujúcich zdravie.

 • Dominantným motívom pre zapojenie sa do projektu bolo dosiahnuť zdravší spôsob života u všetkých, ktorí v škole pracujú, vzdelávajú sa...


Chceme vytvárať vhodné podmienky, hlavne s dôrazom na:

 • prevenciu - chápeme ju ako najúčinnejší prostriedok pre zachovanie zdravia;

 • bezpečnosť; pocit istoty, spolupatričnosti so školou;

 • humanizačný prístup vo výchove a vzdelávaní;

 • úpravu prostredia, rozvoj ekologického cítenia,

 • vytvorenie psychosociálnej klímy v škole.


Je potrebné zlepšiť spoluprácu rodiny so školou - túto úlohu pokladáme za veľmi dôležitú, pretože pôsobenie žiakov v škole musí mať pokračovanie aj doma, nemôže byť izolované. Účasť v projekte nemôžeme chápať ako jednorazovú akciu, chápeme ju ako dlhodobý a cieľavedomý proces, kde výsledky nemôžeme očakávať ihneď. Chceme prispieť k tomu, aby sme žili v zdravšom prostredí a všetkým treba dať príležitosť podieľať sa na budovaní svojho zdravia, vzdelanosti, aby sme mali dosť energie, schopnosti a zodpovednosti viesť zdravý spôsob života.


V rámci projektu Škola podporujúca zdravie všetci triedni učitelia pravidelne kontrolovali pitný režim žiakov, priamo v triede zabezpečovali pitný režim . Relaxačné cvičenia zaraďovali do vyučovacích hodín najmä učitelia 1.stupňa.

 • Vyučujúci sa so žiakmi zapojili do školskej súťaže „Zdravé hlasivky“.

 • Všetci učitelia v rámci hodín telesnej výchovy využívali klzisko zriadené pri škole.

 • Každoročne  žiaci 3. a 4. ročníka absolvujú plavecký výcvik.Najvýznamnejšie akcie:

  7. - školská akadémia „ Ruka v ruke“

 • návšteva Klubu dôchodcov spojená s kultúrnym programom

 • 2 x zber papiera

 • zber pomarančovej kôry

 • výstavka výrobkov z odpadového materiálu

 • módna prehliadka - modely vyrobené z prírodných a odpadových materiálov

 • uskutočnenie relácia do školského rozhlasu:

 • Deň Zeme, Deň narcisov, Deň učiteľov, Výročie M. Kukučína, marec- Mesiac knihy

 • aktivity uskutočňované v škole pri rôznych výročiach: Deň narcisov, Deň zeme, Deň učiteľov, mesiac knihy, Dentálne zdravie detí, „ Moja starká“ (mesiac úcty k starším), Deň bez áut

 • besedy s príslušníkmi Polície, Centra podpory zdravia – zamerané na prevenciu kriminality a škodlivosti fajčenia

 • Ekologické minimum

 • účasť na súťažiach Mladý zdravotník, Mladý záchranár - kurzy prvej pomoci pre žiakov

 • účasť na rôznych športových cvičeniach

 • súťaž Slovenský slávik, Spieva celá škola

 • triednické hodiny s protidrogovou tematikou

 • účasť na súťaži „ čo vieš o AIDS“

 • triednické hodiny zamerané na výchovu k manželstvu a rodičovstvu 

 • zabezpečenie pitného režimu

 • zabezpečenie a rozšírenie mliečneho programu

 • návšteva žiakov I. stupňa - hasičský zbor

 • miniolympiáda žiakov 3. a 4. ročníkov

 • vystúpenie detského divadelného súbor Kukučín na akadémii, školských slávnostiach i v iných školách 

 • vystúpenia folklórneho súboru Kukučky na rôznych školských podujatiach, v mestských organizáciách pri rôznych slávnostiach

 • v rámci technickej výchovy v téme „ Zdravá výživa“ výstavka uvarených jedál: zeleninové a ovocné šaláty