ZŠ Martina Kukučína
"Každé poznanie vychádza zo srdca, každé vzdelanie zo života"


Všetky potrebné informácie o stravovaní v ŠJ od 4.9.2023 si môžete prečítať TU.Platobné údaje:


VÚB Banka a.s. Dolný Kubín

Číslo účtu: SK81 0200 0000 0000 2143 7332        SWIFT:  SUBASKBX  

Doplňujúci údaj, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko žiaka, trieda, prípadne ročník

Variabilný symbol: 9

Konštantný symbol: 0308


_______________________________________________________________________________________________________


Určenie výšky príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie žiakov a dospelých osôb v školskej jedálni pri ZŠ M. Kukučína v Dolnom Kubíne od 1.1.2023 - TU.

_______________________________________________________________________________________________________


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Dolný Kubín č. 12/2022 o určení výšky príspevku zákonného zástupcu/žiaka v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dolný Kubín nájdete TU.